مدیر: هدشی

شماره تماس: 09365920940

محل فعالیت: هاشمیه و هنرستان

مدیر: سعید سلطانی

شماره تماس: 09155188613

محل فعالیت: هاشمیه , هنرستان و فکوری و...